Post Tagged as ‘Pastor’s Blog’

ஆவியில் வல்லமையாய் ஜெபிப்பது எப்படி? – Dr. ஜோயல் பீகி.

   How To Pray in Sprit Effectively?     -Dr. Joel Beeke. சார்ந்துக்கொள் அவரில் சார்ந்து ஜெபிக்கிற ஜெபமானது வல்லமை கொண்டது. ஜெபத்தை முதன்மைபடுத்து. ஜோன் பனியன் இவ்விதமாக கூறுகிறார், “நீ ஜெபிக்காத வரைக்கும், எந்த காரியத்தையும் நிறைவாய் செய்ய முடியாது. அதே சமயத்தில், நீ ஜெபித்த பின்பு செய்யும் காரியம் நிறைவாயிருக்கும்.” ஜெபத்தில் உள்ள இனிமையை கண்டுக்கொள். எனக்கு ஒன்பது வயதாயிருக்கும்போது என்னுடைய  அப்பா சொல்லுவார், ‘எப்பொழுதும் ஞாபகம் வைத்துக்கொள், ஒரு உண்மையான விசுவாசி செல்லுவதற்க்கான ஒரு இடம் உண்டு, அதுதான், கிருபாசனத்தண்டை. ஜெபம் என்பது அவரண்டை செல்லுவதற்கான கடவுளுடைய பரிசு.  அவர் ஜெப ஆவியை கொடுக்கிறவரும், ஜெபத்தை கேட்கிறவரும், ஜெபத்திற்கு பதில் அளிக்கிற கடவுளுமாய் இருக்கிறார்.’ வில்லியம் பிரிட்ஜ், இவ்விதமாக கூறுகிறார், ‘நான் எதற்காக ஜெபிக்கிறேனோ அதை நான் பெறாவிட்டாலும், ஜெபிப்பதே ஒரு இரக்கம்தான்.’  ஜோசப் ஹால், கூறுகிறார், ‘ஒரு நல்ல ஜெபம் ஒருபோதும் அழுதுக்கொண்டு […]

Read More

கோவிட்-19 பற்றி 19 போதக பார்வைகள்

கோவிட் 19 பற்றி   19 போதக பார்வைகள்  – பாஸ்டர். கொன்ரட் ம்பெவே   19 Pastoral Thoughts On Covid-19 – Pastor Conrad Mbewe                        1 கோவிட் 19 யை கொண்டு கடவுள் என்ன செய்கிறார்?   என்னைத்தவிர ஒருவரும் இல்லையென்று சூரியன் உதிக்கிற திசையிலும், அது அஸ்தமிக்கிற திசையிலும் அறியப்படும்படிக்கு நீ என்னை அறியாதிருந்தும், நான் உனக்கு இடைக்கட்டு கட்டினேன்; நானே கர்த்தர், வேறொருவர் இல்லை. ஒளியைப் படைத்து, இருளையும் உண்டாக்கினேன், சமாதானத்தைப் படைத்துத் தீங்கையும் உண்டாக்குகிறவர் நானே; கர்த்தராகிய நானே இவைகளையெல்லாம் செய்கிறவர். (ஏசாயா 45:6-7).  எந்த ஒரு மனிதனோ, சபையோ அல்லது தேசமோ, கடவுளுடைய சிந்தனைக்கு மேலாக எழும்பவே முடியாது. தற்போதைய உலகளாவிய பிரச்சனையான கொரொனோ வைரஸ் குறித்ததான எண்ணம், நிச்சயமாக இவ்வாறு காணப்படக்கூடும்: “கடவுள் தான் இந்த கொள்ளை நோயை அனுப்பியிருக்கிறாரோ?” பொதுவான பதில் என்னவாக இருக்கும், “ இல்லை, கடவுள் […]

Read More

மூன்று முத்தான முத்துக்கள் – 9

கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம், கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற நாம், காத்திருக்கிற ஜனங்கள். ஆம், பரலோக வாழ்வைப் பெற, அவருடைய இரக்கத்தினாலே வருகிற நித்தியமான வாழ்வைப் பெற, ஆவலோடு, எதிர்பார்த்து, பொறுமையுடன் காத்துக்கொண்டிருக்கிற ஜனங்கள். இப்படியாக, பொறுமையுடன் காத்துக்கொண்டிருக்கிற இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்வில், மூன்று முத்தான முத்துக்களான அம்சங்களை நாம் கொண்டிருத்தல் மிக மிக அவசியம்.   “நீங்களோ பிரியமானவர்களே, உங்கள் மகா பரிசுத்தமான விசுவாசத்தின்மேல் உங்களை உறுதிப்படுத்திக்கொண்டு, பரிசுத்த ஆவிக்குள் ஜெபம்பண்ணி,தேவனுடைய அன்பிலே உங்களைக் காத்துக்கொண்டு, நித்தியஜீவனுக்கேதுவாக நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரக்கத்தைப்பெறக் காத்திருங்கள்.” (யூதா20,21)                                                                                                                                                                  முதலாவதாக, நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்வில் காணப்படும் அடிப்படையான தேவை விசுவாசம் என்னும் நங்கூரம். இந்த விசுவாசம் சாதாரண விசுவாசம் அல்ல. Most Holy Faith – மகா பரிசுத்தமான விசுவாசம். இந்த விசுவாசம் ஜீவனுள்ள தேவன் பேரில் உள்ள விசுவாசம். இது ஒருகாலத்தில் காணப்படவில்லை. அவிசுவாசமான வாழ்க்கை மட்டும்தான் வைத்திருந்தோம். ஆனால், காத்திருக்கிறவர்களாகிய நாம், இப்பொழுதோ, […]

Read More

Helps Against Temptations

– Thomas Brooks (1608-1680). 1. Walk by rule : He that walks by rule walks most safely, most honourably, most sweetly. When men throw off the Word, then God throws off them, and then Satan takes them by the hand, and leads them into snares at his pleasure. He that thinks himself to be too good to be ruled by the Word, will be found too bad to be owned by God; and if God do not or will not own him, Satan will by his strategems overthrow him. They that keep to the rule, shall be kept in the […]

Read More

மூன்று முத்தான முத்துக்கள் – 8

“நீங்கள் மிகுந்த உபத்திரவத்திலே பரிசுத்த ஆவியின் சந்தோஷத்தோட திருவசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு, எங்களையும் கர்த்தரையும் பின்பற்றுகிறவர்களாகி, இவ்விதமாய்  மக்கெதோனியாவிலும் அகாயாவிலுமுள்ள விசுவாசிகள் யாவருக்கும் மாதிரிகளானீர்கள்.” (1 தெச 1:6,7). நாம் இங்கே ஒரு அருமையான சபையாரை பார்க்கலாம். அவர்கள்தான் தெசலோனிக்கே கிறிஸ்தவர்கள். இவர்கள் ஒரு காலத்தில், விக்கிரக வணக்கத்தை கொண்ட ஜனங்கள் (1 தெச 1:9).  ஆனால், இப்பொழுதோ, அந்த பொய்யான கடவுளை கைவிட்டு, ஜீவனுள்ள மெய்யான தேவனுக்கு, அடிமையாய் வாழ்ந்து பணி செய்வதற்கு, தேவனிடத்திற்கு மனந்திரும்பினவர்கள். இவர்களுடைய வாழ்க்கையில் காணப்பட்ட மூன்று முக்கியமான முத்துக்களைதான் நாம் இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஏற்றுக்கொண்ட வாழ்வு முதலாவதாக, இவர்கள் ஒரு காலத்தில், பொய்யான கடவுளையும், பாவ இச்சைகளையும் ஏற்றுக்கொண்டு, ஜீவனுள்ள கடவுளுக்கு புறம்பாய் போனவர்கள். ஆனால், இன்றைக்கு ஜீவனுள்ள தேவனிடத்திற்கு மனந்திரும்பினவர்கள். ஏனென்றால், இவர்கள், திருவசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள். ஆம், தேவ வசனமாகவே ஏற்றுக்கொண்டவர்கள். இங்குதான் நாம் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது, இவர்களுடைய இரட்சிப்பில், காரணமாய் […]

Read More

மூன்று முத்தான முத்துக்கள் – 7

நாம் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்வில், இயேசு ஆண்டவரை கொண்டவர்களாய், இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்தவர்களாய் இருப்போம் என்றால், பின்வரும் மூன்று முக்கியமான காரியங்களில் நாம் உடன் பங்காளர்களாய், அதாவது, அதோடு, நம்மை இணைத்துக்கொண்டு, அதில் நாம் பங்கு கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை கொண்டிருக்கிறோம் என்று வேதம் தெளிவாக போதிக்கிறது. ஆம், வெளிப்படுத்தின விசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்தில், யோவான், இதை தெளிவாக கூறுவதை நாம் பார்க்கலாம். “உங்கள் சகோதரனும், இயேசுகிறிஸ்துவினிமித்தம் வருகிற உபத்திரவத்திற்கும், அவருடைய ராஜ்யத்திற்கும், அவருடைய பொறுமைக்கும், உங்கள் உடன் பங்காளனுமாயிருக்கிற யோவானாகிய நான்…….” (வெளி 1:9). நாம் நன்கு புரிந்துக்கொள்ள வேண்டும். இம்மூன்று காரியங்களும், இயேசுகிறிஸ்துவினிமித்தம், இயேசுவினால் வருகிற, இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற அம்சங்களாகும்.  முதலாவதாக, உபத்திரவம். ஆம், நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்வில், உபத்திரவம், பிண்ணி பிணைந்து இணைக்கப்பட்ட ஒன்றாய் இருக்கிறது. இவ்வசனத்தில், சொல்லப்பட்ட வண்ணமாக, இயேசு ஆண்டவருக்காக, நாம் பாடுகளும், உபத்திரவங்களும், சந்திக்கிற கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை கொண்டிருக்கிறோம். […]

Read More

ஏன் தேவன் நம்முடைய ஜெபத்திற்கு பதில் கொடுக்க தாமதிக்கிறார்? – Dr.பீட்டர் மாஸ்டர்ஸ்.

    நமக்கு தொடர்ச்சியாக, பல்வேறு சூழ்நிலைகளில், தேவனுடைய உதவி தேவையாயிருக்கிறது. ஆம், ஆத்துமாக்களுக்காக, இடைவிடாமல் ஜெபிக்கிறோம். ஆனால், தேவன் ஏன் ஒரு சில காரியங்களுக்காக, மறுபடியும், மறுபடியும் இன்னும் சொல்லப்போனால், நீண்ட காலமாக ஜெபிக்க வைக்கிறார்? உண்மைதான், தேவன், ஜெபத்திற்கு பதில் அளிக்கிறவராய், விசேஷமாக, அவசரமான வேளையில், உடனடியாக பதில் கொடுக்கிறவராய் இருக்கிறார். ஆனால், அதேசமயத்தில், ஒவ்வொரு ஜெபிக்கிற கிறிஸ்தவனும், தன்னுடைய ஜெப வாழ்வில் அதிக காலம் காத்திருக்கிறவனாயும், இன்னும் சொல்லப்போனால், அனேக வருஷங்கள் காத்திருக்கிறவனாயும் இருக்கிறான்.     சில நேரங்களில், ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்திற்காக அல்லது ஒரு ஆத்துமாவுக்காக, மறுபடியும், மறுபடியும் ஜெபிக்க வேண்டுமா என்று நாம் யோசிப்பது உண்டு. ஆம், கட்டாயம் ஜெபிக்க வேண்டும். ஏனென்றால், “இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்கள்” என்று கொலோ 4:2ல் படிக்கிறோம். ஆனால், ஏன்? இப்படியாக ஜெபிப்பதில் தேவனுடைய திட்டம் என்ன? தேவன் தாமதிப்பதில் உள்ள ஐந்து காரணங்கள்   1.  நம்முடைய நோக்கம் […]

Read More

நமது பாவத்தை அறிக்கையிடுதல்.

ரொபர்ட் மொர்ரே மெக் செய்னி (1813-1843) Confessing Our Sins Robert Murray McCheyne (1813-1843) மனசாட்சியைக் குற்ற உணர்வில்லாமல் காத்துக் கொள்வதற்காக நான்  இன்னுமதிகமாக என்னுடைய பாவங்களை அறிக்கையிடவேண்டும் என்று உணர்கிறேன். நான் மற்றவர்களோடு இருந்தாலும், படிப்பில் இருந்தாலும், அல்லது பிரசங்கித்துக் கொண்டிருந்தாலும், பாவத்தை கண்ட அதே கணத்தில் அதை அறிக்கையிட வேண்டுமென்று நினைக்கிறேன். ஆத்துமா, பாவத்தை அருவருக்க வேண்டும். நான் பாவத்தை அறிக்கையிடாமல் தொடர்ந்து என் கடமையைச் செய்வேனானால், நான் பாரமுள்ள மனச்சாட்சியோடு செல்கிறேன், தொடர்ந்து பாவத்தோடு பாவத்தைக் கூட்டிக் கொள்கிறேன். ஒரு சில குறிப்பிட்ட வேளைகளில் முந்தைய மணி நேரங்களில் என்னுடைய பாவங்களை உண்மையாக அறிக்கையிட்டு, அவைகளை முழுமையாக விட்டுவிடுவதை நாட வேண்டுமென்று நினைக்கிறேன்.      என்னுடைய பாவத்தின் தீய தன்மையைக் காண நான் அனைத்து வழிமுறைகளையும் பயன்படுத்த வேண்டும். என்னை நான் ஆதாமின் குற்றந்தீர்க்கப்பட்ட கிளையாக, கர்ப்பத்திலிருந்தே தேவனுக்கு விரோதமான இயல்பில் பங்குகொண்டவனாக, முற்றிலும் தீமையினால் […]

Read More

Six Purposes of The Lord’s Day – Dr.Peter Masters.

                               Six Purposes of The Lord’s Day            Here are six purposes for which the Lord’s Day has been established for as long as time endures, all of which are derived both from the commandment of Sinai and the example of the Lord’s Day observance in the New Testament. 1. Firstly, this commandment provides a regular season for gratitude and worship, when God’s people pay their spiritual vows to their God and King, directing to Him their appreciation and adoration. 2. Secondly, this commandment calls believers to consider and study the Lord, reflecting upon, inquiring into and learning more about […]

Read More

மூன்று முத்தான முத்துக்கள் – 6.

நீதியையும் தயையையும் பின்பற்றுகிறவன் ஜீவனையும் நீதியையும் மகிமையையும் கண்டடைவான். (நீதி 21:21). இங்கு நாம் ஒரு மனிதனை பார்க்கலாம். அவன் யார்? அவன் பெயர் என்ன? ஆம், அவன் பெயர் “பின்பற்றுகிறவன்” ஆம், மூல பாஷையில், ஒரே நோக்கத்தோடு, உறுதியான மனதோடு பின்தொடருகிறவன் என்று சொல்லுகிறது. யாரை பின்பற்றுகிறான்? ஆம், நீதியையும், தயையும் பின்பற்றுகிறான். அதாவது, நீதியையும், இரக்கத்தையும் கொண்ட கடவுளை பின்பற்றுகிறான். ஆம், அவர் நீதியுள்ள தேவன். “கர்த்தர் நீதியுள்ளவர், நீதியின்மேல் பிரியப்படுவார்” (சங் 11:7).  கர்த்தாவே, நீர் நீதிபரர், உமது நியாயத்தீர்ப்புகள் செம்மையானவைகள். (சங் 119:137).  அவர் மகா நீதிபரர்(யோபு 37:23).  இது மாத்திரமல்ல, அவர் இரக்கமுள்ள தேவன். “அவருடைய இரக்கங்கள் மகா பெரியது.” (1 நாளா 21:13).   “நீர் கிருபையும் இரக்கமுள்ள தேவன்.” (நெகே 9:31) “தேவனோ இரக்கத்தில் ஐசுவரியமுள்ளவராய்…” (எபே 2:4).  இப்படிப்பட்ட, நீதியும், இரக்கமுள்ள தேவனை பின்தொடருகிறவனாய் இருக்கிறான். எப்படியாக பின்தொடருகிறான்? “பின்பற்றுகிறவன்” தன்னை […]

Read More