Post Tagged as ‘Pastor’s Blog’

உண்மை கிறிஸ்தவம் போதிக்கும் 15 கொள்கைகள்- 15 Principles True Christianity Teaches -Grant Castleberry

– கிரான்ட் கேஸ்ட்ல்பெர்ரி (Grant Castleberry) 1.  கடவுள் ஒருவரே இப்பிரபஞ்சத்தின் இராஜாவாய், இப்பிரபஞ்சத்தை படைத்தவராய், அதனை அனைத்தும் ஆளுகை செய்கிறவராய்  இருக்கிறார்  என்று உண்மை கிறிஸ்தவம் போதிக்கிறது. (ஆதி 1:1; சங்கீ 47:7; சங்கீ 145:1; ரோமர் 14:17).ஆகையால், அனைத்து மக்களும், கடைசியாக அக்கடவுளுக்கு கணக்கு கூற வேண்டியவர்கள். (அப் 17:31). 2. கர்த்தருடைய வார்த்தை சத்தியமாயிருக்கிறது. ஏனென்றால், தேவன் ஒருவரே சத்தியத்தை  நிலைநாட்டுகிறவராய் இருக்கிறார் என்று உண்மை கிறிஸ்தவம் போதிக்கிறது. (யோவான் 17:17). இந்த சத்தியம், மனுக்குலத்திற்கு கொடுக்கப்பட்ட விசேஷ வெளிப்பாடான, தவறிழைக்காத, கடவுளால் அருளப்பட்ட வேத புத்தகம். (2 தீமோ 3:16). இந்த வார்த்தையின் மூலம், தேவன் இவ்வுலகத்தை ஆட்சி செய்கிற ராஜாவாய், நம்முடைய மீட்ப்பின் அவசியத்தையும், தேவன் அருளிய நமது இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அறிந்து கொள்கிறோம்.   3. கடவுள்தாமே, இறையாண்மை கொண்ட ஆட்சியாளராக, இறுதி அதிகாரத்தை கொண்டிருப்பதால், அவர் மட்டுமே நீதியின் […]

Read More

சபைக்கும் நமக்கும் மிகப்பெரிய தேவையான ஒன்று. THE CHURCH’S AND OUR GREATEST NEED.

— Dr.Joel R Beeke இன்றைய நாளில் நடைமுறைபடுத்தவேண்டிய பரிசுத்தம். Holiness In Practice Today 1. தேவன் உன்னை பரிசுத்தத்திற்கென்று அழைத்திருக்கிறார். “தேவன் நம்மை அசுத்தத்திற்கல்ல பரிசுத்தத்திற்கே அழைத்திருக்கிறார்.” (1 தெச 4:7). கடவுள், நம்மை எதற்கு அழைத்தாலும் அது அவசியமானது, முக்கியமானது. அவருடைய அழைப்பே, பரிசுத்தத்தை நாடவும், அதை பயிற்சி செய்யவும் நம்மை தூண்ட செய்ய வேண்டும். 2. உன்னுடைய நீதிமானாகுதல் மற்றும் தெரிந்துகொள்ளுதலில் பரிசுத்தமே அத்தாட்சியாய் இருக்கிறது. பரிசுத்தமாகுதல், நீதிமானாக்கப்படுதலின் அபரிதமான வளர்ச்சிக்கு மிகவும் இன்றியமையாததாய் இருக்கிறது. (1 கொரி 6:11). இவை இரண்டும் தனக்குரிய தனித்துவத்தை கொண்டிருந்தாலும், ஒருபோதும் பிரிக்க முடியாதது. கிறிஸ்துவுக்குள், கிறிஸ்துவின் மூலமாய், நீதிமானாகுதலானது, தேவனுடைய பிள்ளையானவன், பரலோகத்திற்கு செல்லுவதற்கு தைரியத்தையும், அதற்குண்டான உரிமையையும் கொடுக்கிறது. பரிசுத்தமாகுதலானது, பரலோகத்திற்கு தகுதி உடையவனாக்கவும், தேவையான ஆயத்தத்தையும் கொடுக்கிறது. தெரிந்துகொள்ளுதலில் கூட பரிசுத்தத்தை நாம் பிரிக்க முடியாது. “கர்த்தருக்குப் பிரியமான சகோதரரே, நீங்கள் ஆவியினாலே பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறதினாலும், […]

Read More

ஆண்டவர் சுகவீனத்தை பயன்படுத்துகிறாரா? – ஜே.சி.ரைல். Does God Use Sickness? – J.C.Ryle.

நான் சுகவீனத்தை குறித்து சிந்திக்கும்படியாய் உங்களை அழைக்கிறேன். இது நம்முடைய ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்விலும் தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாய் இருக்கிறது. 1.உலகலாவியது: சுகவீனம் உலகலாவியது, எங்கும் உள்ளது. இதற்கு யாரும் விதிவிலக்கு அல்ல. ஆணோ, பெண்ணோ, குழந்தைகளோ சுகவீனப்பட்டு மரிக்கின்றனர். ஏன் சுகவீனம் உலகலாவியது? இதற்கு வேதம் கூறும் பதிலே போதுமானதாயிருக்கிறது. ஒன்றே ஒன்று, இந்த உலகத்திற்கு வந்து மனிதனுடைய அத்தனை ஆதி உரிமைகளை பறித்து போட்டு விட்டது. அந்த ஒன்று ‘பாவம்’. “பாவத்தினாலே மரணமும் உலகத்திலே பிரவேசித்தித்ததுபோலவும்..” (ரோமர் 5:12) உலகத்திலே காணப்படுகிற சுகவீனம், நோய், வலி, மற்றும் உபத்திரவம் அனைத்திற்கும் காரணம் பாவமாயிருக்கிறது. (ஆதி 3:17-19) 2.பொதுவான பயன்கள்: சுகவீனம் நன்மை பயக்குமா? என்ற கேள்வியை இவ்வுலகத்தில் காணப்படும் நோய்கள், வலிகள் போன்றவற்றை தேவனுடைய அன்போடு  ஒப்பிட்டு பார்க்க இயலாதவர்களை பார்த்து  கேட்கிறேன். நல்லா யோசித்து பாருங்கள், மக்கள், தங்கள் வியாபாரத்தில், எதிர்காலத்திலே லாபத்தை பெறும் நோக்கத்துக்காக, தற்காலத்திலே எத்தனை […]

Read More

The Christian’s never-failing resort in every case, in every plight – C. H. Spurgeon. கிறிஸ்தவனின் ஒருபோதும் தவறாத புகலிடம் – சி. எச் ஸ்பர்ஜன்.

“நீங்கள் ஒன்றுக்குங் கவலைப்படாமல், எல்லாவற்றையுங்குறித்து உங்கள் விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடே கூடிய ஜெபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள்.”  (பிலிப்பியர் 4:6) ஜெபம் என்பது ஒவ்வொரு விஷயத்திலும், ஒவ்வொரு அவல நிலையிலும் கிறிஸ்தவனின் ஒருபோதும் தவறாத புகலிடமாய் இருக்கிறது. உங்கள் வாளைப் பயன்படுத்த முடியாதபோது, ​​நீங்கள் அனைத்து விதமான ஜெபம் என்கிற ஆயுதத்தை எடுத்துக் கொள்ளலாம். உங்கள் துப்பாக்கியில் பயன்படுத்தும் வெடி தூள் ஈரமாக இருக்கலாம், உங்கள் வில்லினுடைய கயிறு அறுபடலாம் – ஆனால் அனைத்து விதமான ஜெபம் என்கிற ஆயுதம் எப்போதும் ஆயத்தமாகவே இருக்கிறது. எதிரியானவன் ஈட்டியைப் பார்த்து சிரிக்கலாம் – ஆனால் அவன் ஜெபத்தை பார்த்து நடுங்குகிறான். வாள் மற்றும் ஈட்டிக்கு புதுபிப்பு தேவை – ஆனால் ஜெபம் ஒருபோதும் துருப்பிடிக்காது; நாம் அதை மிகவும் மலுங்கினது என்று நினைக்கும்போதுதான் – அது தன் வேலையை மிகச் சிறந்ததாக செய்கிறது. ஜெபம் என்பது ஒரு திறந்த கதவு, அதை யாரும் மூட […]

Read More

ஒரு இருதய சீர்திருத்தம் – A Reformation of the Heart – Joel Beeke.

ஒரு இருதய சீர்திருத்தம் – ஜோயல் பீக்கி. “தேவபக்திகேதுவாக முயற்சிபண்ணு.” ( 1 தீமோ 4:7) சீர்திருத்தத்தின்  ஐந்நூறாம் நூற்றாண்டை கொண்டாடுகிற  இவ்வேளையில், ​​இது  சம்பந்தமாக உருவாக்கிய அனைத்து ஆக்கங்கள், கட்டுரைகள், புத்தகங்கள்,கூட்டங்கள், மாநாடுகள் மற்றும் சுற்றுப்பயணங்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு, சீர்திருத்தம் எதைப் பற்றியது என்று கேட்பது மிகவும் அவசியமானது.  பிரதானமாக, விசுவாசத்தினால் மட்டுமே நீதிமானாக்குதல் அல்லது இரட்சிப்பின் கோட்பாடுகளை குறித்து சிலர் சொல்லலாம். இன்னும் சிலர், வேதப்பூர்வமான ஆராதனை அல்லது கத்தோலிக்க மத போதனைக்கு எதிராக வேத அதிகாரத்தை குறித்து பேசலாம். சீர்திருத்தத்தைக்குறித்து நாம் அடிக்கடி மறந்து விடும் ஒரு காரியம் என்னவென்றால், “இருதய சீர்திருத்தத்தின் எழுப்புதல்.” (rivival of a reformation of the heart) அல்லது ஜோன் கால்வின் கூறும் சொற்றொடர், biblical pietas (piety), வேதபூர்வ பக்தி. இந்த காரியம், குறிப்பாக சீர்திருத்தவாதிகளின் வாழ்விலும், அவர்களுடைய இறையியலிலும், பின்னால் எழும்பின தூய்மைவாதிகளின் வாழ்விலும் காணப்பட்டது. இந்த […]

Read More

ஆண்டவரே, என்னை தாழ்மையுள்ளவனாக உருவாக்கும், வைத்துக்கொள்ளும். – சி.எச்.ஸ்பர்ஜன். Lord, make and keep me humble! – C.H.Spurgeon.

Lord, make and keep me humble! – C.H.Spurgeon. ஆண்டவரே, என்னை தாழ்மையுள்ளவனாக உருவாக்கும், வைத்துக்கொள்ளும். “இதோ, நான் நீசன்!” யோபு 40:4 இதோ, நான் நீசன்!”யோபு 40: 4 வானத்தை நோக்கி செல்லும் ஒரு கோபுரமாக இருக்கட்டும், அல்லது சிகரமாக இருக்கட்டும். அது மேலே போக போக குறுகிப்போகும். அதேபோல், நாம் எவ்வளவு பரிசுத்தமானவர்களாக இருக்கிறோமோ – அவ்வளவுக்களவு நம்மை குறித்து  நாம் குறைத்து மதிப்பிடுவோம். நம்முடைய சுயத்தின் சிறந்த எண்ணங்களும், மகத்துவமுள்ள கிருபையும்-ஒருபோதும் ஒன்றாகச் செல்லாது. எங்கு பெரிய சுய மதிப்புக்குரிய உணர்வு இருக்கிறதோ  –  கிருபையின் மகத்துவம் அங்கு இல்லை என்பதற்கான உறுதியான அறிகுறியாகும். தன்னை மிகைப்படுத்திக் கொண்டவன் தன் இரட்சகரை குறைத்து மதிப்பிடுகிறான். பக்தியில் நிறைந்தவர் – மனத்தாழ்மையால் நிரப்பப்படுவது உறுதி. ஆம், தேவனுடைய மக்களில் மிகச் சிறந்தவர்கள் தங்களையே வெறுக்கிறார்கள். வைக்கோல் மற்றும் இறகுகள் போன்ற லேசான விஷயங்கள் மேலே உயரச் செல்கின்றன. […]

Read More

பவுலின் ஏழு விருப்பங்கள்.

— ஜேம்ஸ் ஸ்மித் Paul’s Seven Wishes – James Smith – 1856 James Smith, 1856 விரும்புவது பொதுவாக பலனற்றது, சில சமயங்களில் பாவமானது கூட. எதையாகிலும்  விரும்புவதை காட்டிலும்  அமைதியாயிருப்பாதே சிறந்தது, மேலும் கடவுளுடைய சித்தத்தை ஏற்றுக்கொண்டு, அமைதியாயிருப்பது இன்னும் மேலானது. ஆனால் நாம் நல்லதாக கருதுவதை விரும்புவது இயற்கையானது – மேலும் கிருபை மட்டுமே இயற்கையாக இந்த பயிற்சியை ஒழுங்குபடுத்துகிறது மற்றும் பரிசுத்தப்படுத்துகிறது. ஆசை என்பது பெரும்பாலும் அறிவின் விளைவு – அது ஜெபத்தின் ஆத்மா. நம்மிடம் எது இருந்தாலும், நமக்குத் தேவையானவை நிறைய உள்ளன, இதன் விளைவாக, நாம் விரும்ப வேண்டியது அதிகம். பவுல் குறிப்பாக ஏழு விஷயங்களை விரும்பினார், அவைகள் அனைத்தும் கிறிஸ்துவை பற்றியது, அவைகள் அனைத்தும் பிலிப்பியருக்கு எழுதிய நிருபத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவைகளை சற்று நான் பார்க்க ஆசைபடுகிறேன். நாம் இதை தியானிக்கும்போது, நம்முடைய ஆசைகளை பவுலுடைய ஆசையுடன் ஒப்பிடுவோம், இந்த […]

Read More

தேவனுக்கு முன்பாக காணப்படும் செம்மையான (மனந்திரும்பின)இருதயத்தின் ஏழு அடையாளங்கள். — ஜே.சி. ரைல்.

7 Marks of a Right Heart Before God  — J.C.Ryle 1.ஒரு செம்மையான இருதயம் புதிய இருதயமாய் இருக்கிறது. (எசே 36:26)         இந்த புதிய இருதயத்தோடு ஒருவன் பிறக்கிறதில்லை, மாறாக பரிசுத்த ஆவியானவர் அருளிச்செய்கிற மற்றுமொரு இருதயமாயிருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட இருதயமானது, புதிய ஆசைகள், புதிய சந்தோஷங்கள், புதிய கவலைகள், புதிய நம்பிக்கைகள், புதிய பயங்கள், புதிய விருப்பங்கள், புதிய வெறுப்புகள் கொண்டதாயிருக்கிறது. ஆம், இப்படிப்பட்ட இருதயமானது, ஆத்துமா, கடவுள், கிறிஸ்து, இரட்சிப்பு, வேதம், ஜெபம், பரலோகம், நரகம், உலகம், பரிசுத்தம் போன்ற அனைத்து காரியங்களை குறித்தும் புதிய கண்ணோட்டத்தை கொண்டதாயிருக்கிறது. “இப்படியிருக்க, ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்தால் புதுச்சிருஷ்டியாயிருக்கிறான்; பழையவைகள் ஒழிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின.” (2 கொரி 5:17) 2.ஒரு செம்மையான இருதயம் நொறுங்குண்ட நருங்குண்ட இருதயமாயிருக்கிறது. (சங்கீதம் 51:17) இந்த புதிய இருதயம்,  பெருமை, சுய-எண்ணம், சுய-நீதி ஆகியவற்றிலிருந்து உடைப்பட்ட இருதயம். ஒருகாலத்தில், சுயத்தை குறித்து மேலான […]

Read More

ஆவியில் வல்லமையாய் ஜெபிப்பது எப்படி? – Dr. ஜோயல் பீகி.

   How To Pray in Sprit Effectively?     -Dr. Joel Beeke. சார்ந்துக்கொள் அவரில் சார்ந்து ஜெபிக்கிற ஜெபமானது வல்லமை கொண்டது. ஜெபத்தை முதன்மைபடுத்து. ஜோன் பனியன் இவ்விதமாக கூறுகிறார், “நீ ஜெபிக்காத வரைக்கும், எந்த காரியத்தையும் நிறைவாய் செய்ய முடியாது. அதே சமயத்தில், நீ ஜெபித்த பின்பு செய்யும் காரியம் நிறைவாயிருக்கும்.” ஜெபத்தில் உள்ள இனிமையை கண்டுக்கொள். எனக்கு ஒன்பது வயதாயிருக்கும்போது என்னுடைய  அப்பா சொல்லுவார், ‘எப்பொழுதும் ஞாபகம் வைத்துக்கொள், ஒரு உண்மையான விசுவாசி செல்லுவதற்க்கான ஒரு இடம் உண்டு, அதுதான், கிருபாசனத்தண்டை. ஜெபம் என்பது அவரண்டை செல்லுவதற்கான கடவுளுடைய பரிசு.  அவர் ஜெப ஆவியை கொடுக்கிறவரும், ஜெபத்தை கேட்கிறவரும், ஜெபத்திற்கு பதில் அளிக்கிற கடவுளுமாய் இருக்கிறார்.’ வில்லியம் பிரிட்ஜ், இவ்விதமாக கூறுகிறார், ‘நான் எதற்காக ஜெபிக்கிறேனோ அதை நான் பெறாவிட்டாலும், ஜெபிப்பதே ஒரு இரக்கம்தான்.’  ஜோசப் ஹால், கூறுகிறார், ‘ஒரு நல்ல ஜெபம் ஒருபோதும் அழுதுக்கொண்டு […]

Read More

கோவிட்-19 பற்றி 19 போதக பார்வைகள்

கோவிட் 19 பற்றி   19 போதக பார்வைகள்  – பாஸ்டர். கொன்ரட் ம்பெவே   19 Pastoral Thoughts On Covid-19 – Pastor Conrad Mbewe                        1 கோவிட் 19 யை கொண்டு கடவுள் என்ன செய்கிறார்?   என்னைத்தவிர ஒருவரும் இல்லையென்று சூரியன் உதிக்கிற திசையிலும், அது அஸ்தமிக்கிற திசையிலும் அறியப்படும்படிக்கு நீ என்னை அறியாதிருந்தும், நான் உனக்கு இடைக்கட்டு கட்டினேன்; நானே கர்த்தர், வேறொருவர் இல்லை. ஒளியைப் படைத்து, இருளையும் உண்டாக்கினேன், சமாதானத்தைப் படைத்துத் தீங்கையும் உண்டாக்குகிறவர் நானே; கர்த்தராகிய நானே இவைகளையெல்லாம் செய்கிறவர். (ஏசாயா 45:6-7).  எந்த ஒரு மனிதனோ, சபையோ அல்லது தேசமோ, கடவுளுடைய சிந்தனைக்கு மேலாக எழும்பவே முடியாது. தற்போதைய உலகளாவிய பிரச்சனையான கொரொனோ வைரஸ் குறித்ததான எண்ணம், நிச்சயமாக இவ்வாறு காணப்படக்கூடும்: “கடவுள் தான் இந்த கொள்ளை நோயை அனுப்பியிருக்கிறாரோ?” பொதுவான பதில் என்னவாக இருக்கும், “ இல்லை, கடவுள் […]

Read More